Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (M.J. van Egdom, Bloemstede 528, 3608XK Maarssen, Nederland, marloesvanegdom@hotmail.com, Telefon: 0649676995) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeen komst.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Contracten voor het verlenen van diensten, met inbegrip van financiĆ«le diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiĆ«le markt waarover de ondernemer geen controle heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name diensten in verband met aandelen, rechten van deelneming in open beleggingsfondsen in de zin van artikel 1, lid 4, van het Duitse Investeringswetboek en andere verhandelbare effecten, deviezen, derivaten of geldmarktinstrumenten.
  • Overeenkomsten tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan M.J. van Egdom, Bloemstede 528, Maarssen, Nederland, marloesvanegdom@hotmail.com

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.